REGULAMIN PROGRAMU "PŁATNE POLECENIE"

obowiązuje od 10 maja 2016 r.

§1. DEFINICJE
1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie:
1) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Płatne Polecenie”;
2) Program – program „Płatne Polecenie”, którego warunki opisane są w Regulaminie;
3) Pracodawca – spółka INVENTRONICS sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 10D, 59-400 Jawor, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000149329, NIP 6951424955, kapitał zakładowy opłacony w całości: 1.450.000,00 zł;
4) Oferta pracy - oferta zatrudnienia przedstawiona przez Pracodawcę;
5) Zatrudnienie – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej Osoby Rekomendowanej w wyniku Polecenia;
6) Polecenie – poinformowanie Osoby Rekomendowanej przez Osobę Polecającą o Ofercie pracy;
7) Osoba Polecająca – osoba fizyczna, która, w ramach Programu informuje Osobę Rekomendowaną o Ofercie pracy, poprzez Polecenie;
8) Osoba Rekomendowana – osoba fizyczna będąca potencjalnym kandydatem na stanowisko pracy, którego dotyczy Oferta pracy, która otrzymała od Osoby Polecającej Polecenie, nie będąca zatrudniona u Pracodawcy w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień Polecenia;
9) Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych), należna Osobie Polecającej od Pracodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie;
10) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program będzie realizowany za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@inventronics.com.pl.
2. Pracodawca oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).
3. Program trwa od 10 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i może zostać przedłużony przez Pracodawcę. W Programie biorą udział Osoby Polecające, które dokonały Polecenia w czasie trwania Programu. Do tych Osób Polecających stosuje się postanowienia Regulaminu nawet mimo zakończenia Programu.
4. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Osobą Polecającą może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Pracodawcy. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Osoba Polecająca może wziąć udział w Programie poprzez dokonanie Polecenia. Osoba Rekomendowana aplikuje w odpowiedzi na Ofertę pracy podając dane Osoby Polecającej.
2. Warunkiem dokonania Polecenia jest:
1) wskazanie następujących danych osobowych Osoby Polecającej na dokumentach aplikacyjnych: imię i nazwisko, adres e-mail,
2) zaakceptowanie Regulaminu,
3) złożenie następujących oświadczeń, poprzez dopisanie następującej klauzuli:
a.) „Oświadczam, że pozyskałem zgodę na udostępnienie danych osobowych osoby, która poleciła mi Ofertę pracy oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez INVENTRONICS sp. z o.o. w zakresie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, w celu wzięcia przez Osobę Polecającą udziału w programie „Płatne Polecenie” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem programu.”;
b.) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pracodawca, w celu realizacji programu „Płatne Polecenie”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem programu.”
3. Osoba Polecająca nie może dokonać Polecenia samemu sobie.

§4. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY
1. Nagrody finansowane są ze środków własnych Pracodawcy.
2. Osoba Polecająca, w okresie trwania Programu, będzie miała prawo otrzymania Nagrody, gdy spełni warunki uczestnictwa określone w § 3 ust. 2 Regulaminu, a ponadto pod warunkiem spełnienia się łącznie następujących przesłanek:
1) Osoba Rekomendowana złoży swoją aplikację w odpowiedzi na Ofertę pracy na adres e-mail: rekrutacja@inventronics.com.pl wraz ze wskazaniem Osoby Polecającej (imię, nazwisko, adres e-  mail) w okresie ważności Oferty pracy.
2) Osoba Rekomendowana zostanie Zatrudniona u Pracodawcy przed upływem 3 miesięcy od Polecenia.

§5. PRZYZNANIE NAGRODY
1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Pracodawcę e - mailem o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się ostatniej z przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
2. Nagroda zostanie wydana przelewem na rachunek bankowy Osoby Polecającej w kwocie brutto w terminie 14 dni od przekazania Pracodawcy danych niezbędnych do realizacji przelewu oraz dostarczenia danych osobowych w celu sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C. Wzór oświadczenia dla Osoby Polecającej stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Pracodawca w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełnienia się przesłanki o której mowa w §4 ust. 2 pkt 2 może zażądać dodatkowej weryfikacji polegającej w szczególności na udokumentowaniu spełnienia się tej przesłanki.
4. Pracodawca może odmówić wypłaty w przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w ustępie powyższym.

§6. DANE OSOBOWE
1. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Pracodawca.
4. Dane Osobowe Osoby Polecającej i Osoby Rekomendowanej zbierane są w celu realizacji Programu.
5. Osoba której dane dotyczą może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub zmiany.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestniczące w Programie Osoby Polecające mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Programu w dowolnej formie; Pracodawca  proponuje, aby reklamacje składane były na adres e-mail: rekrutacja@inventronics.com.pl.
2. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko Osoby Polecającej, imię i nazwisko Osoby Rekomendowanej, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Pracodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Pracodawcy oraz na jego stronie: https://ledecco.com/pl/content/18-regulamin-programu-platne-polecenie
2. W stosunkach z daną Osobą Polecającą stosuje się Regulamin w brzmieniu, na które Osoba ta wyraziła zgodę, nawet w przypadku zmiany Regulaminu.


Załącznik


O Ś W I A D C Z E N I E

Dla celów wypełnienia informacji podatkowej

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
    Kod pocztowy/Poczta: ………………………………………………………………………………………
    Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………
    Ulica i numer domu: …………………………………………………………………………………………
    Gmina: ………………………………………………………………………………………………………………
    Powiat:………………………………………………………………………………………………………………
Właściwy Urząd Skarbowy: …………………………………………………………………………………Oświadczam że:

 Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą Tak/Nie*
 Jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT Tak/Nie*
 Opłacam ryczałt z tytułu przychodów ewidencjonowanych w związku najmem lub dzierżawą Tak/Nie*

w związku z powyższym moim identyfikatorem podatkowym jest PESEL(1)*/NIP(2)*

numer PESEL(1)*/NIP(2)*:

………………………………

     
                                             ……………………………………………
                                              (podpis oświadczającego)


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top