POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

wyciąg ze Standardowych Warunków Sprzedaży

Art. 4 Warunki dostaw i zwrotów.

10. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Towarów, dostarczonych przez upoważnionego przez Sprzedawcę spedytora, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Towarów, kosztami składowania oraz kosztami transportu. Sprzedawca nie oferuje Kupującemu możliwości zwrotu Towaru.

12. Kupujący przeprowadzi wszelkie kontrole i badania Towaru uznane przez niego za niezbędne w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni (7) od daty otrzymania Towaru. Wszelkie różnice w ilości dostawy wymagają zgłoszenia do Sprzedawcy w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania Towaru. W przypadku dostawy zawierającej większą niż zamówiona ilość Towarów, Kupujący może według własnego wyboru zwrócić Towary Sprzedawcy na jego koszt lub zatrzymać nadwyżkę Towarów (pod warunkiem skorygowania ceny podanej w fakturze w celu uwzględnienia pozycji stanowiących nadwyżkę). Towary powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i spełniać w minimalnym przynajmniej zakresie wymogi dotyczące jakości opakowania.

Art. 5 Gwarancja i postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary będą, w momencie dostawy do Kupującego oraz przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy (lub inny uzgodniony okres) od daty dostawy, wolne od wad materiałowych lub wad w wykonaniu oraz będą zgodne ze specyfikacjami Sprzedawcy dla danego Towaru. Jedyne i wyłączne zobowiązanie Sprzedawcy oraz jedyne i wyłączne prawo Kupującego, z tytułu roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji ograniczone będzie, wedle uznania Sprzedawcy, albo do wymiany wadliwego lub niespełniającego powyższych wymogów Towaru albo do naprawy takiego Towaru albo do stosownego obniżenia jego ceny. Sprzedawca posiadał będzie odpowiedni czas na naprawę, wymianę lub obniżenie ceny, nie dłuższy jednak niż 21 dni. W przypadku wymiany Towary niespełniające wymogów lub wadliwe stają się własnością Sprzedawcy z momentem dostarczenia Kupującemu Towarów wolnych od wad.

2. Kupujący wykonując uprawnienia z gwarancji powinien wysyłać Towary zgodnie z instrukcją przekazaną Kupującemu przez Sprzedawcę po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego. W przypadku, gdy roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, Sprzedawca opłaci koszty przesyłki. W przypadku, gdy reklamowane w ramach gwarancji przez Kupującego Towary okażą się niewadliwe i zostaną zwrócone Kupującemu, Kupujący zwróci Sprzedawcy poniesione koszty, w tym koszty transportu, testów i kosztów manipulacyjnych związanych z powyższym.

3. Nie ograniczając postanowień powyżej, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli domniemana wada lub niezgodność powstały w wyniku nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użycia, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanej naprawy, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem Towaru, niezgodnej z wymaganiami sieci zasilającej oraz warunków otoczenia (np. temperatura, wilgotność), użycia niezalecanych przez Sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych.

4. Udzielona powyżej gwarancja obejmuje bezpośrednio Kupującego a nie klientów, agentów lub przedstawicieli Kupującego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, tak udzielone jak dorozumiane, a w szczególności wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, zbywalności, braku naruszenia praw własności intelektualnej. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję, jaką Sprzedawca udziela Kupującemu na Towary zakupione przez Kupującego na podstawie niniejszych SWS.

5. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 6 SWS, powyższe opisuje całość odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego w związku z wadliwymi lub niespełniającymi ww. wymogów Towarami dostarczonymi na mocy niniejszych SWS.


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top