(wersja 2018-05-25)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla Klientów i Kontrahentów

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, które przekazujesz nam przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest INVENTRONICS sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie, na nasz adres: ul. Kuziennicza 10D, 59-400 Jawor;
• poprzez e-mail: office@inventronics.com.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących przypadkach:
• skontaktowania się z Tobą w ramach przesyłanego do nas zapytania poprzez dostępne formularze lub w drodze poczty elektronicznej, listownie bądź telefonicznie czyli do podjęcia działań na Twoje żądanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w związku z przystąpieniem do zwarcia i późniejszą realizacją łączącej nas umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obejmujących wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - przez czas wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub przez czas, w którym przepisy (np. podatkowe) nakazują nam przechowywać dane, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu realizacji marketingu bezpośredniego, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych i podnoszenia jakości naszych usług i produktów, monitorowania i optymalizacji procesów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach promocji i reklamy naszych usług, w szczególności realizowanych w formie elektronicznej (np. wysyłanie newsletter'ów, spersonalizowanych reklam) na podstawie Twojej wcześniejszej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili możesz skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane będą przekazywane następującym odbiorcom:
• podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług informatycznych, dostawcą usług prawnych, dostawcą usług księgowych, dostawcą usług finansowych, dostawcą usług telekomunikacyjnych, dostawcą usług windykacyjnych, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora;
• podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa - w każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem;
• innym administratorom, takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, biurom informacji gospodarczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdej chwili masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych:
• jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
• jest niezbędne w celu odpowiedzi na zgłoszone zapytanie;
• jest dobrowolne w celu otrzymywania treści reklamowych i promocyjnych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
W związku z wykorzystywaniem przez nas technologii przechowywania danych w chmurze (Cloud Storage/Cloud Computing), Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do organizacji międzynarodowych (Google, Microsoft, Amazon) na podstawie standardowych klauzuli ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection), zapewniających odpowiedni stopień ochrony.


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top