Standardowe Warunki Sprzedaży

obowiązujące od dnia 09.11.2017


Art. 1 Zakres zastosowania.

1. Niniejsze „Standardowe Warunki Sprzedaży” zwane dalej „SWS” oraz mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług
(„Towary”) przez firmę INVENTRONICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (59-400) Jaworze, ul. Kuziennicza 10D, NIP: PL6951424955, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000149329, o kapitale zakładowym 1.450.000 PLN, zwaną w treści niniejszych SWS „Sprzedawcą”, na rzecz dowolnego podmiotu będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zwanego w treści niniejszych SWS „Kupującym”.

2. SWS stanowią integralną część wszystkich ofert cenowych i ofert składanych przez Sprzedawcę jak również akceptacji Sprzedawcy wszelkich zamówień Kupującego oraz innych umów („Umowy”) dotyczących sprzedaży Towarów, w tym również do transakcji zawieranych poprzez sklepy internetowe (dalej „Sklep Internetowy”) Sprzedawcy dostępne pod adresami: www.inventronics.com.pl,
www.ledecco.com, www.isolarex.com.

3. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte w jakimkolwiek dokumencie lub dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Sprzedawcę, w którym SWS zostały określone lub które zawierają odniesienie do SWS, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez Sprzedawcę. Zarówno przystąpienie do realizacji przez Sprzedawcę jak i dostawa nie będzie uznana za akceptację dodatkowych lub sprzecznych warunków Kupującego ani stanowiła akceptacji takich warunków. Złożenie przez Kupującego zamówienia, przyjęcie oferty Sprzedawcy jak również odbiór przez Kupującego dostawy Towarów i zapłata za Towary będzie uznany za akceptację SWS.

4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przezeń SWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień lub Umów.

Art. 2 Ceny.

1.Ceny przedstawione przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek ofercie, Potwierdzeniu lub Umowie są podane przy założeniu dostawy Ex-Works wg reguł INCOTERMS®2010, chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowią inaczej. Ceny (netto) te nie zawierają żadnych podatków, opłat i podobnych należności, które są należne obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Towarów. Podatki, opłaty i podobne należności będą dodane przez Sprzedawcę do ceny sprzedaży, jeżeli zgodnie z prawem Sprzedawca będzie zobowiązany lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a Kupujący zobowiązany będzie do ich zapłaty łącznie z ceną. Jeżeli cena zostanie wyrażona w walucie innej niż PLN, to cena wskazana na fakturze będzie płatna w walucie i na warunkach określonych w ofercie Sprzedawcy.

2. O ile nie postanowiono inaczej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, zmian lub unieważniania złożonych ofert Kupującemu, w dowolnym momencie, stosowanie do zmian sytuacji rynkowej lub decyzji Sprzedawcy dotyczących polityki cenowej.

Art. 3 Warunki płatności.

1. Kupujący dokona zapłaty ceny (powiększonej o należne podatki, opłaty i inne należności) z góry, chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowili inaczej.

2. Kupujący dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze Sprzedawcy a w przypadku transakcji dokonywanych przez Sklep Internetowy z zastosowaniem płatności z góry, zapłata będzie dokonana poprzez elektroniczny system płatności dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

3. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Jeżeli dostawy realizowane są w ratach, każda dostawa fakturowana będzie oddzielnie, a płatność dokonywana w terminie wymagalności.

5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego. Fakturę Sprzedawca doręczy Kupującemu razem z Towarem, listem poleconym bądź w formie elektronicznej.

6. Sprzedawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.

7. Jeżeli wedle uznania Sprzedawcy sytuacja finansowa Kupującego nie będzie uzasadniała dostawy Towarów na przyznanych Kupującemu przez Sprzedawcę warunkach płatności, Sprzedawca może zmienić warunki płatności na inne bądź zażądać pełnej lub częściowej zapłaty z góry, jak również Sprzedawca może zawiesić, opóźnić lub unieważnić odpowiednio jakikolwiek kredyt kupiecki, dostawę lub inne świadczenie Sprzedawcy.

8. Łączna wartość zadłużenia Kupującego wobec Sprzedawcy, z tytułu zamówień oraz wszelkich należności nie może przekroczyć limitu kredytu kupieckiego przyznanego przez Sprzedawcę. W przypadku przekroczenia tego limitu przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dostaw Towarów.

9. W przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z terminowej zapłaty należności lub jakiegokolwiek innego naruszenia, Sprzedawca będzie uprawniony do odmowy realizacji dostawy Towarów do czasu dokonania wszystkich zaległych płatności, a ponadto Sprzedawca może zawiesić, opóźnić lub unieważnić odpowiednio przyznany kredyt kupiecki, dostawę lub inne świadczenie Sprzedawcy.

10. Zapłata należności przez Kupującego w terminie stanowi istotne postanowienie niniejszych SWS.

Art. 4 Warunki dostaw i zwrotów.

1. Towary dostarczane są na warunkach Ex-Works wg reguł INCOTERMS®2010 zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowią inaczej.

2. Dostawy Towarów realizowane są przez Sprzedawcę na podstawie zamówienia Kupującego, które może być złożone pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail lub poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego, po upływie dwóch (2) dni roboczych od chwili złożenia takiego zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności Towarów.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia od Kupującego nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca potwierdzi możliwość realizacji Zamówienia w terminie wskazanym przez Kupującego lub zaproponuje inny termin dostawy.

4. Sprzedawca dołoży starań celem zapewnienia terminowego realizowania dostaw oraz realizowania Zamówienia w całości od razu.

5. Kupujący dostarczy Sprzedawcy pisemne zawiadomienie o niedokonaniu dostawy oraz udzieli mu trzydziestodniowego (30) terminu na realizację dostawy. Jeśli Sprzedawca nie dokona dostawy w ciągu powyższych trzydziestu (30) dni, Kupujący będzie mógł odstąpić od Zamówienia w części dotyczącej niedokonanej dostawy. Termin dostawy Towaru nie będzie stanowił istotnego postanowienia niniejszych
SWS.

6. O ile nie postanowiono inaczej Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów do chwili otrzymania pełnej zapłaty obejmującej wszelkie roszczenia wynikające z transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Jeżeli Kupujący zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności, Sprzedawca ma prawo domagać się zwrotu Towaru.

7. W czasie, kiedy prawo własności Towarów będących przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do ustanowienia zastawu, ani dokonywania innych obciążeń na Towarze. Zabronione jest także przewłaszczenie Towaru przez Kupującego na zabezpieczenie. Informacje o konfiskacie, zabezpieczeniu, zajęciu lub innych środkach
narzuconych przez osoby trzecie, dotyczących Towaru, muszą zostać natychmiast przekazane Sprzedawcy.

8. W czasie obowiązywania zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest ubezpieczyć Towar na swój koszt od ryzyka szkód a w szczególności od kradzieży oraz jej kwalifikowanych postaci, pożaru, zniszczeń mechanicznych itp. Sprzedawca ma prawo ustanowienia takiego ubezpieczenia na koszt Kupującego.

9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów zostaje przeniesione na Kupującego zgodnie z postanowieniami obowiązujących reguł INCOTERMS®2010 mających zastosowanie dla danej dostawy.

10. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Towarów, dostarczonych przez upoważnionego przez Sprzedawcę spedytora, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Towarów, kosztami składowania oraz kosztami transportu. Sprzedawca nie oferuje Kupującemu możliwości zwrotu Towaru.

11. W przypadku ograniczenia produkcji Towarów z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca uprawniony będzie do dokonywania przydziału dostępnych Towarów swoim klientom, wedle swojego wyłącznego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć Kupującemu mniejszą ilość Towarów niż określona w Umowie.

12. Kupujący przeprowadzi wszelkie kontrole i badania Towaru uznane przez niego za niezbędne w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w terminie siedmiu dni (7) od daty otrzymania Towaru. Wszelkie różnice w ilości dostawy wymagają zgłoszenia do Sprzedawcy w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania Towaru. W przypadku dostawy zawierającej większą niż zamówiona ilość Towarów, Kupujący może według własnego wyboru zwrócić Towary Sprzedawcy na jego koszt lub zatrzymać nadwyżkę Towarów (pod warunkiem skorygowania ceny podanej w fakturze w celu uwzględnienia pozycji stanowiących nadwyżkę). Towary powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i spełniać w minimalnym przynajmniej zakresie wymogi dotyczące jakości opakowania.

13. Kupujący z krajów Unii Europejskiej (spoza Polski) są zobowiązani podać europejski numer identyfikacyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma od Kupującego takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania Towaru, może wystawić fakturę z naliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w Polsce. Kupujący może zostać obciążony polskim podatkiem VAT w przypadku nie przedstawienia Sprzedawcy potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień złożenia zamówienia oraz gdy na dzień dostawy Towarów numer ten nie będzie ważny. Kupujący zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony Towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy Sprzedawcy potwierdzenia wywozu Towarów do innego kraju Unii Europejskiej.

14. Towary sprzedawane Kupującym mającym siedzibę poza Unią Europejską podlegają zgłoszeniu wywozowemu w urzędzie celnym. Jeśli przekroczenie granicy celnej Unii Europejskiej nie zostanie potwierdzone przez właściwy urząd celny (komunikat IE-599), Kupujący zostanie obciążony przez Sprzedawcę podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

Art. 5 Gwarancja i postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary będą, w momencie dostawy do Kupującego oraz przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy (lub inny uzgodniony okres) od daty dostawy, wolne od wad materiałowych lub wad w wykonaniu oraz będą zgodne ze specyfikacjami Sprzedawcy dla danego Towaru. Jedyne i wyłączne zobowiązanie Sprzedawcy oraz jedyne i wyłączne prawo Kupującego, z tytułu roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji ograniczone będzie, wedle uznania Sprzedawcy, albo do wymiany wadliwego lub niespełniającego powyższych wymogów Towaru albo do naprawy takiego Towaru albo do stosownego obniżenia jego ceny. Sprzedawca posiadał będzie odpowiedni czas na naprawę, wymianę lub obniżenie ceny, nie dłuższy jednak niż 21 dni. W przypadku wymiany Towary niespełniające wymogów lub wadliwe stają się własnością Sprzedawcy z momentem dostarczenia Kupującemu Towarów wolnych od wad.

2. Kupujący wykonując uprawnienia z gwarancji powinien wysyłać Towary zgodnie z instrukcją przekazaną Kupującemu przez Sprzedawcę po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego. W przypadku, gdy roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, Sprzedawca opłaci koszty przesyłki. W przypadku, gdy reklamowane w ramach gwarancji przez Kupującego Towary okażą się niewadliwe i zostaną zwrócone
Kupującemu, Kupujący zwróci Sprzedawcy poniesione koszty, w tym koszty transportu, testów i kosztów manipulacyjnych związanych z powyższym.

3. Nie ograniczając postanowień powyżej, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli domniemana wada lub niezgodność powstały w wyniku nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użycia, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanej naprawy, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej
obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem Towaru, niezgodnej z wymaganiami sieci zasilającej oraz warunków otoczenia (np. temperatura, wilgotność), użycia niezalecanych przez Sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych.

4. Udzielona powyżej gwarancja obejmuje bezpośrednio Kupującego a nie klientów, agentów lub przedstawicieli Kupującego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, tak udzielone jak dorozumiane, a w szczególności wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, zbywalności, braku naruszenia praw własności intelektualnej. Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję, jaką Sprzedawca udziela Kupującemu na Towary zakupione przez Kupującego na podstawie niniejszych SWS.

5. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 6 SWS, powyższe opisuje całość odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego w związku z wadliwymi lub niespełniającymi ww. wymogów Towarami dostarczonymi na mocy niniejszych SWS.

Art. 6 Zakres odpowiedzialności.

1. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego z jakiegokolwiek tytułu ogranicza się do rzeczywistej straty po stronie Kupującego lecz nie więcej niż do wartości zamówionego Towaru i nie obejmuje utraconych lub spodziewanych korzyści, kosztów demontażu lub wycofania Towarów, utraty renomy Kupującego itp.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona. Dotyczy to także przypadku, w którym wykonanie Towarów nastąpiło w sposób określony przez Kupującego lub według dostarczonej przez niego dokumentacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do specyfikacji dostarczonych Towarów, które powinny spełniać obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa, wymogi ustawowe lub wynikające z przepisów UE, lub w przypadku, gdy Towar ma być dostarczony zgodnie ze jego specyfikacją, które to zmiany nie będą miały istotnego wpływu na jakość lub wykonanie. Wyżej wspomniana zmiana do specyfikacji dostarczonych Towarów nie może dotyczyć jednak wyglądu lub funkcjonalności Towaru.

4. Kupujący zaświadcza, że będzie odbiorcą Towarów dostarczonych przez Sprzedawcę. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do Towarów mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące kontroli eksportu i importu oraz inne regulacje w różnych krajach (i w szczególności są/mogą być obowiązujące przepisy z późniejszymi zmianami, dotyczące kontroli eksportu w Polsce, państwach UE i/lub USA). Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich ustaw i innych regulacji określających przywóz Towarów do kraju przeznaczenia oraz za należne z tego tytułu opłaty celne. Kupujący zobowiązuje się, że w sposób pośredni lub bezpośredni nie zmieni przeznaczenia żadnego Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę, a ponadto zobowiązuje się, że będzie ściśle przestrzegał wszystkich przepisów prawa dotyczących eksportu i przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na eksport lub reeksport w przypadku istnienia takiego wymogu.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary sprzedane przez Sprzedawcę nie zostały zaprojektowane do wykorzystywania w celu podtrzymania życia, utrzymania przy życiu lub do zastosowania nuklearnego lub w urządzeniach lub elementach i obiektach przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby chirurgicznie dokonywanych implantów lub do innych zastosowań lub w innych rzeczach, w którym to przypadku awaria może spowodować uszkodzenie ciała, zgon lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu. Jeżeli Kupujący będzie sprzedawał lub używał Towarów do powyższych zastosowań, lub naruszy zobowiązania wynikające z ograniczeń dotyczących eksportu, stosowania Towaru lub nieprawidłowego korzystania z Towarów w sposób określony powyżej, Kupujący zobowiązuje się, że będzie wykonywał takie działania wyłącznie na własne ryzyko, i nieodwołalnie zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzedawcy i jego dostawców z tytułu wszelkich szkód powstałych na skutek opisanej powyżej sprzedaży, zastosowania lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym do pokrycia uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej Sprzedawcy.

6. Wszelka pomoc lub doradztwo techniczne zapewniane przez Sprzedawcę w zakresie używania Towarów lub związane z dokonywaniem zakupu przez Kupującego jest bezpłatne i ma stanowić udogodnienie dla Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej porady lub pomocy technicznej lub za korzystanie z niej przez Kupującego, a także żadne oświadczenie przedstawicieli Sprzedawcy w związku z Towarami nie będzie stanowiło wyraźnego lub dorozumianego oświadczenia lub gwarancji. Pracownicy lub agenci Sprzedawcy nie są upoważnieni do składania oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że ich uprawnienia będą potwierdzone przez Sprzedawcę w pisemnej informacji podpisanej przez Zarząd. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie będzie korzystał z Towarów na podstawie niepotwierdzonych oświadczeń.

7. Wszelkie błędy drukarskie lub inne błędy lub pominięcia w materiałach informacyjnych dotyczących Towarów, w informacjach dotyczących cen, fakturach, cennikach, cytowanych wypowiedziach, stronie internetowej Sprzedawcy podlegają korekcie bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli będzie niezdolny do zapewnienia dostatecznej ilości Towarów lub dostawy Towarów z przyczyn od niego niezależnych lub pozostających poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, włączając w to m.in. działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane działaniem człowieka, bunty, zamieszki, strajki, opóźnienia przewoźnika, naruszenie ze strony któregokolwiek dostawców Sprzedawcy lub brak Towaru na magazynie, które to okoliczności będą uznane za podstawę do zwolnienia Sprzedawcy z wykonania zobowiązań oraz wyłączenia środków prawnych w związku z ich niewykonaniem. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, termin na wykonanie zobowiązań przez Sprzedawcy zostanie przedłużony o okres, w jakim nie było możliwe wykonanie zobowiązań na skutek tych okoliczności, a Sprzedawca nie będzie podlegał z tego tytułu żadnej odpowiedzialności lub karze. Sprzedawca może również według własnego uznania odstąpić od Umowy, rozwiązać Umowę o dostarczenie określonych Towarów lub zawiesić jej wykonanie, lub zmienić jej warunki, zawiadamiając odpowiednio Kupującego, bez ponoszenia z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności lub kary.

9. Kupujący zapewnia, iż w przypadku, gdy Kupujący dostarczy Sprzedawcy materiały niezbędne do wykonania Towaru lub wskaże dostawcę, który takich materiałów dostarczy, materiały te będą przydatne do prawidłowego wykonania Towaru. W przypadku, gdy okaże się, że użycie przez Sprzedawcę materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, doprowadzi do nieprawidłowego wykonania Towaru Kupujący zobowiązuje się odebrać tak wykonany Towar, zapłacić umówione wynagrodzenie oraz zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności.

Art. 7 Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie.

1. Dokumentacja techniczna, dokumentacja konstrukcyjna, wbudowane oprogramowanie, katalogi, wzory, materiały promocyjne dot. Towarów itp. są własnościami intelektualnymi Sprzedawcy bądź osób trzecich i jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich ochrony.

2. Sprzedaż Towaru przez Sprzedawcę oznacza udzielenie Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności intelektualnej Sprzedawcy na terytorium w zakresie korzystania z i odsprzedaży Towaru.

3. W zakresie, w jakim oprogramowanie lub dokumentacja jest wbudowana lub doręczona łącznie z Towarem, sprzedaż tego Towaru nie będzie stanowiła przeniesienia praw własności intelektualnej do oprogramowania lub dokumentacji na rzecz Kupującego, lecz oznaczała będzie wyłącznie udzielenie Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności intelektualnej Sprzedawcy na terytorium w zakresie korzystania z i odsprzedaży Towaru.

4. W przypadku umowy Sprzedawcy z Kupującym obejmującej przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczących Towaru lub jego części składowych, to przedmiot, zakres oraz warunki takiego przeniesienia wraz z wykazem dopuszczalnych pól eksploatacji takich praw zostaną wyraźnie określone w pisemnej umowie pod rygorem nieważności i braku skuteczności przeniesienie takich praw.

Art. 8 Poufność.

1. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych uzyskanych w związku ze wzajemną współpracą handlową.

Art. 9 Rozwiązanie.

1. Sprzedawca na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupującego, może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę lub jakąkolwiek jej część, bez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek postanowienia Umowy lub jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie, o likwidację lub zostanie złożony wniosek o upadłość Kupującego lub
dokonany zostanie przelew na rzecz wierzycieli Kupującego.

2. Z chwilą rozwiązania Umowy, wszystkie płatności należne od Kupującego z tytułu Umowy stają się natychmiast należne i wymagalne.

3. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia jakiejkolwiek Umowy, postanowienia, które z uwagi na zamiar takiego postanowienia pozostaną w mocy po takim wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu pozostają w mocy.

Art. 10 Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca i Kupujący postanawiają, iż prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub SWS znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. W stosunku do wszelkich sporów wynikających z SWS Kupujący i Sprzedawca będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej współpracy. Wszelkie spory, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980r. nie obowiązuje w stosunku do niniejszych SWS. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu 8 nie będzie interpretowane jako ograniczenie praw Sprzedawcy lub Kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa do uzyskania postanowienia tymczasowego lub innych środków naprawczych lub do wszczęcia postępowania w celu zabezpieczenia możliwości regresu wobec drugiej strony.

3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikających z Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z Umowy lub
związanych z nimi dokumentów lub z mocy prawa.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak wskazanego zawiadomienia powoduje, iż wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych SWS lub zawartych na ich postawie umów są - w części lub w całości - nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień SWS lub umowy. Postanowienie nieważne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będą najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.

6. Zawarte w niniejszych SWS lub Umowie wszelkie dodatkowe uprawnienia Sprzedawcy nie zastępują żadnych innych praw i środków dostępnych Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa.

7. Niniejsze SWS zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.


Kod QR

Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu

Top